กิจกรรมถวายหนังสือสวดมนต์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มฮอนด้านนทบุรี ได้จัดพิมพ์ “หนังสือสวดมนต์แปล แบบสวนโมกข์” โดยได้จัดพิมพ์ถวายแด่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จำนวน 5,000 เล่ม และวัดบางไผ่ พระอารามหลวง จำนวน 2,000 เล่ม โดยมีผู้บริหารและพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทุบรีเข้าร่วมถวายในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “หนังสือสวดมนต์แปล แบบสวนโมกข์” เล่มนี้ จะมีประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน และเป็นการเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

  • หนังสือสวดมนต์แปล แบบสวนโมกข์ จำนวน 5,000 เล่มถวายแด่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์