คุณลัดดา  เสริมสกุล หัวหน้าแผนกการเงิน  ครบเกษียณอายุการทำงาน  
กลุ่มฮอนด้านนทบุรีได้จัดงาน  “จรจากด้วยอาลัย อุ่นไอรักยังผูกพัน”  เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม  2560  ที่ผ่านมาเพื่อแสดงความขอบคุณและระลึกถึงคุณความดี ตลอดอายุงานกว่า 24 ปี ของพนักงาน สร้างความภาคภูมิใจ กำลังใจ ให้แก่พนักงาน และเป็นการสร้างวัฒนธรรมการลาจากที่ดี  ให้เกิดขึ้นในองค์กร