กลุ่มฮอนด้านนทบุรี ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยอันงดงาม
ด้วยการจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำศูนย์บริการทั้ง 4 สาขา เพื่อความเป็นสิริมงคล
และรดน้ำขอพรคุณศักดิ์ดาคุณรุ่งทิพย์ ยอดวานิช  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2561