ภาพบรรยากาศเข้ารับรางวัลระดับประเทศ ประเภทโล่เงิน
“สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ของกระทรวงสาธารณสุข


วันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และ บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด (ทั้ง 4 สาขา) เข้ารับรางวัลระดับประเทศ ประเภทโล่เงิน “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ