เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม  2559
คุณวสันต์  อยู่จุ้ย   พนักงานติดตั้งอุปกรณ์รถใหม่
ประจำศูนย์บริการรัตนาธิเบศร์ ครบเกษียณอายุการทำงาน
กลุ่มฮอนด้านนทบุรีได้จัดงาน “วันวานร่วมฟันฝ่า วันข้างหน้า  ใจผูกพัน”
เพื่อแสดงความขอบคุณและระลึกถึงคุณความดี ของพนักงาน
สร้างความภาคภูมิใจ กำลังใจให้แก่พนักงาน
และเป็นการสร้างวัฒนธรรมการลาจากที่ดี  ให้เกิดขึ้นในองค์กร