กลุ่มฮอนด้านนทบุรีนําคณะผู้บริหารและหัวหน้างานศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 13-17/4/60 เพื่อเปิดโลกทัศน์ และนํามุมมองใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทํางาน
 เพิ่มคุณภาพให้กระบวนการทํางาน และการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นมืออาชีพในระดับสากล