กลุ่มฮอนด้านนทบุรีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การสื่อสารภายในองค์กร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานร่วมกัน
การทำงานเป็นทีม และเซอร์วิสมายด์” รุ่นที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ .2559
ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โดยอาจารย์นรัฐ คุณะวัฒนากรณ์ และทีมงาน

เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานใหม่ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญ ต่อการเจริญเติบโตขององค์กร ได้รับการส่งเสริมวิธีการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทัศนติความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกัน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าของเราทุกคน