กลุ่มฮอนด้านนทบุรีถวายเงินทำบุญ  80,000 บาท
ร่วมจัดสร้างพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บนฝาผนังชั้น 1  พุทธมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง  แหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนา
ณ  วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ซึ่งวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ  อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
เป็นผู้ก่อตั้งและสร้างขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นมรดกธรรม