กลุ่มฮอนด้านนทบุรี เป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 6  มีนาคม  2560

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น สำนักพระราชวังได้จัดวันบำเพ็ญกุศลของ กลุ่มฮอนด้านนทบุรี  ในวันจันทร์ที่ 6  มีนาคม  2560 เวลา19.00 น. โดยก่อนเริ่มพิธี คุณศักดิ์ดา-คุณรุ่งทิพย์  ยอดวานิช  เป็นตัวแทนคณะวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ลำดับถัดมาเจ้าหน้าที่กรมวังเชิญ คุณศักดิ์ดา-คุณรุ่งทิพย์  ยอดวานิช ตัวแทนคณะพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำหรับพนักงานอีก 90 ท่าน ร่วมพิธีภายในกำแพงแก้วด้านล่างพระที่นั่งฯ เมื่อ พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่กรมวังเชิญคณะเจ้าภาพร่วมถวายผ้าบังสุกุล และพระสงฆ์สวดสดับปกรณ์ จากนั้น ผู้ร่วมพิธีด้านล่างพระที่นั่ง ฯ ทยอยขึ้นกราบพระบรมศพ จนครบทุกคนเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กลุ่มฮอนด้านนทบุรี