กลุ่มฮอนด้านนทบุรีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร  “การสื่อสารภายในองค์กร  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานร่วมกัน  
การทำงานเป็นทีม และเซอร์วิสมายด์” รุ่นที่ 1 วันที่  3-4  กรกฎาคม  พ.ศ .2559  
ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์  กอล์ฟ  รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 
โดยอาจารย์นรัฐ  คุณะวัฒนากรณ์  และทีมงาน 
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานร่วมสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จ   ด้วยวิธีการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาทัศนติความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกัน  และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าของเราทุกคน