กลุ่มฮอนด้านนทบุรี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการตั้งเป้าหมายแล้วพัฒนาบุคคลากรฝ่ายบริการให้มีคุณภาพตามที่ลูกค้าคาดหวัง
แล้วมอบรางวัลไปดูงาน ณ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2560
ให้กับพนักงานที่พิชิตเป้าหมายได้จำนวน 16 คน ดังนี้