กลุ่มฮอนด้านนทบุรีจัดพิธี สรงน้ำพระพุทธรูปประจําศูนย์บริการ
และถือโอกาสนี้นําคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรีทั้ง 4 ศูนย์บริการ
รดน้ำขอพรคุณศักดิ์ดา ยอดวานิช (กรรมการผู้จัดการ)  คุณรุ่งทิพย์  ยอดวานิช (รองกรรมการผู้จัดการ)  
เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2560
ทั้งนี้คุณศักดิ์ดา และคุณรุ่งทิพย์  ยอดวานิช  ได้กล่าวอวยพรผู้เข้าร่วมพิธี
พร้อมมอบของที่ระลึก  “พัดวิสัยทัศน์ฮอนด้านนท์”
ด้านหลังมีข้อความ ปลุกจิตสํานึกให้รักงานบริการร่วมสร้างคุณภาพงานบริการด้วยหัวใจ