วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป ได้นำร่มสนาม และ ร่ม UV ของ Hondanont  
มอบถวายให้กับพระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร)  ท่านเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาต่อไป