การขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

*

*

*

บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (หรือเรียกว่า “เรา”) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณีซึ่งเราไม่สามารถอาศัยเหตุทางกฎหมายอื่นได้เรามีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเราจึงใคร่ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
โปรดทำเครื่องหมาย คลิก ในช่องที่ท่านต้องการให้ความยินยอมและลงลายมือชื่อด้านล่าง
      ข้อมูลหมู่โลหิตในสำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของท่าน
      ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการจัดการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจ้างงานเพื่อการตรวจสุขภาพก่อนการเริ่มงานการตรวจสุขภาพ ประจำปีและ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของบุคลากรเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการและการอนุมัติวันลา และเพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคชนิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงาน
      ข้อมูลเชื้อชาติ เพื่อการจัดการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจ้างงานการประเมินคุณสมบัติของท่านและความเหมาะสม ต่อการจ้างงานในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาการจ้างงาน
      ข้อมูลประวัติอาชญากรรม (บางตำแหน่ง) เพื่อการจัดการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจ้างงานการประเมินคุณสมบัติ ของท่านและความเหมาะสมต่อการจ้างงานในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาการจ้างงาน
      ข้อมูลความพิการ เพื่อการจัดการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจ้างงานการประเมินคุณสมบัติของท่านและความเหมาะสม ต่อการจ้างงานในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาการจ้างงาน
      ข้อมูลชีวภาพเพื่อการใช้งานระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่
      การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศเพื่อให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เทียบเท่ากับประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม เราจะไม่สามารถดำเนินการพิจารณาใบสมัครของท่านหรือคัดสรรท่านเพื่อเข้ามาเป็นบุคลากรของบริษัทฯ หรือดำเนินการเพื่อการเข้าทำสัญญาจ้างงานกับท่านหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งต้องอาศัยความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้ ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-5917733-6 ต่อ 531 อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงานซึ่งอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและให้ความยินยอมตามที่ทำเครื่องหมายไว้ข้างต้น
code :   
นายศักดิ์ดา ยอดวานิช
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2564