นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงานของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า 

  วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 มิถุนายน 2564
  บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“เรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) เพราะความไว้วางใจจากท่านคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงานฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย”) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง)ในระหว่างขั้นตอนการสรรหาบุคลากร การสัมภาษณ์งาน ตั้งแต่ท่านเริ่มทำงานกับเรา และในระหว่างการทำงาน โดยในบางกรณี เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางบุคคลภายนอก เช่น บุคคลอ้างอิงของท่าน เว็บไซต์จัดหางาน สถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้สมัครงาน ผู้ได้รับการสัมภาษณ์งาน พนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว อดีตพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน พนักงานภายนอก (Outsource) ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้นซึ่งเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลข้างต้น(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน”)
  โปรดศึกษานโยบายฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเท่าที่จำเป็นต่อการพิจารณาใบสมัคร หรือคัดสรรบุคคลเพื่อเข้ามาเป็นบุคคลากรของเรา หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื่อการดำเนินธุรกิจของเราในบางกรณีหากเราไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราอาจไม่สามารถดำเนินการพิจารณาใบสมัครของท่าน หรือคัดสรรท่านเพื่อเข้ามาเป็นบุคลากรของเรา หรือดำเนินการเพื่อการเข้าทำสัญญาจ้างงานกับท่าน หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปได้
  นโยบายฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยนโยบายฉบับปรับปรุงแก้ไขจะปรากฏใน www.hondanon.com ของเราและจะมีผลใช้บังคับแทนนโยบายก่อนหน้านี้ทั้งหมดหากท่านต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเราขอแนะนำให้ท่านติดตามนโยบายของเราใน www.hondanon.com อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดีหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด


  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

  ในนโยบายฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมหรือตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน
  • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำหรับติดต่อซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำนำหน้าชื่อชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด อายุ สัญชาติน้ำหนัก ส่วนสูง จำนวนบุตร จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา ลำดับการเป็นพี่น้อง สถานภาพทางการทหาร สถานภาพทางการสมรสรายละเอียดที่ระบุใน และ/หรือ สำเนาเอกสารต่างๆ ที่ออกโดยราชการ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ สูติบัตร หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญการสมรสหลักฐานทางการทหาร หนังสือรับรองบุตรหรือบุตรบุญธรรม) หลักฐานการอุปสมบท หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ งานอดิเรกหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมลรูปถ่าย/วิดีโอที่บันทึกภาพของท่านภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ลายมือชื่อและข้อมูลอื่นใดที่ท่านเลือกที่จะให้กับเราซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลประวัติการศึกษา/คุณวุฒิทักษะความสามารถ ประวัติการทำงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เอกสารประวัติ (CV/resume) ประวัติการศึกษา (เช่น ชื่อสถาบันการศึกษา (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/เตรียมอุดมศึกษา/พาณิชยการ/อาชีวะ/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย)สถานที่ตั้ง ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา วิชาหลักที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (เช่น ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร)) ทักษะและความสามารถด้านต่างๆ (เช่น ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ความสามารถด้านภาษา ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ) ประวัติการทำงาน (เช่น ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ วันที่เริ่มงาน วันที่สิ้นสุด ตำแหน่งหน้าที่ รายละเอียดงาน เงินเดือน สาเหตุที่ลาออก หัวหน้างาน) ตำแหน่งงานที่ต้องการและทางเลือกลำดับรองในการเข้าทำงานกับเรา
  • ข้อมูลการจ้างงานหรือการทำงานซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน่วยงานต้นสังกัด (กรณีที่ท่านเป็นพนักงานภายนอก (Outsource))อาชีพตำแหน่งหน่วยงาน หัวหน้างาน ประเภทพนักงาน ข้อมูลประกันภัยแบบกลุ่ม ประเภทงาน วันที่เริ่มงาน วันที่บรรจุ อายุงาน วันที่ครบกำหนดเกษียณ กะงาน สถานที่ปฏิบัติงาน งานที่รับผิดชอบ รายละเอียดที่ระบุในบัตรประจำตัวพนักงาน (เช่น รหัสพนักงาน)ประวัติการทำงานและผลงาน (เช่น รายละเอียดรถยนต์ที่จำหน่าย)เวลาเข้าทำงานและเวลาเลิกงานผลการประเมินการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ประวัติและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการฝึกอบรม ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการฝึกอบรม สถานะการเป็นพนักงาน ใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนค่าตอบแทน (เช่น อัตราเงินเดือน ข้อมูลการปรับเงินเดือน) ข้อมูลการปรับตำแหน่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเอกสารประกอบ (เช่น ข้อมูลการขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลการขอเบิกสวัสดิการเงินช่วยเหลือ ข้อมูลการขอเบิกจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา ข้อมูลการขอใช้สิทธิหยุดงาน/ลางาน)ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพข้อมูลเพื่อการจัดการและติดตามดูแลการเดินทางเพื่อธุรกิจประวัติการเดินทาง หนังสือรับรองหรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
  • ข้อมูลทางการเงินซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายละเอียดและหมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ข้อมูลอื่นๆซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเราโดยสมัครใจ หรือที่เราได้รับมาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกระหว่างขั้นตอนการสรรหาบุคลากรการสัมภาษณ์งานตั้งแต่ท่านเริ่มทำงานกับเรา หรือในระหว่างการทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงใบสมัครและเอกสารอื่นๆ และ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ศาสนาและหมู่โลหิต (ที่ระบุอยู่ในเอกสารที่ราชการออกให้หรือในกรณีอื่นๆ) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ประวัติผลตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ โรคประจำตัว) เชื้อชาติ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ประวัติอาชญากรรม ความพิการข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือในระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่)

  ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลประเภทใดๆตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้นไปในทางที่อาจทำให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะได้รับการจัดการอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

  ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเราจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้


  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้นของบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัวของท่าน ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง หรือบุคคลอื่นใดในการติดต่อกับเรา) หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย
  ก. แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายฉบับนี้
  ข. ได้รับความยินยอมในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ได้ และ
  ค. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ และแจ้งให้เราทราบถึงการ

  เปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้

  3. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  3.1 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้
  • การจัดการสรรหาบุคลากรเพื่อตรวจสอบและดำเนินการพิจารณาใบสมัคร การอ้างอิง และเอกสารต่างๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ เพื่อประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมสำหรับการจ้างงานท่านระหว่างกระบวนการว่าจ้างหรือสรรหาบุคลากร ซึ่งรวมถึงการประเมินผลความสามารถและความสนใจในสาขาอาชีพของท่าน เพื่อบันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการสมัครงาน เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่านที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และเพื่อเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
  • การจัดการด้านการเงิน การจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการ เพื่อการดำเนินการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินทดรองจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆตลอดจนเพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน
  • การบริหารพนักงานและการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงานเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานเพื่อพิจารณามอบหมายงานตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติหน้าที่และงานต่างๆรวมทั้งการดำเนินการในฐานะผู้จำหน่ายให้แก่ บริษัทในเครือของฮอนด้า (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อติดต่อประสานงานภายในองค์กรและติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลการทำงาน รวมทั้งการปรับตำแหน่งและเงินเดือน เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ เพื่อการบริการจัดการและติดตามดูแลการเดินทางเพื่อธุรกิจ เพื่อการตรวจสุขภาพก่อนการเริ่มงานและการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อบริหารจัดการและการอนุมัติวันลา เพื่อการออกเอกสารอ้างอิงต่างๆ เมื่อท่านร้องขอ เพื่อการสมัครเข้าอบรมเพื่อการดำเนินการตามธุรกรรมต่างๆ ระหว่างท่านและสถาบันการเงิน เพื่อการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การประชุม รวมถึงการบันทึกภาพหรือวิดีโอภายในงานดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคชนิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงาน
  • การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การใช้งาน และการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การทำธุรกรรมองค์กรเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคล เพื่อแต่งตั้งผู้แทน การมอบฉันทะ หรือการมอบอำนาจในการทำธุรกรรมหรือดำเนินการใดๆ แทนเรา
  • การปกป้องผลประโยชน์ของเราและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายของเราเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานหรือข้อมูลอ้างอิง (รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง) เพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย(เช่น การตรวจหา ป้องกัน และตอบโต้ข้อกล่าวอ้าง รวมทั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย การสืบสวน) เพื่อตรวจสอบหรือใช้อ้างอิงในกรณีที่จำเป็น (เช่น การตรวจสอบบัญชี)เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลความปลอดภัยสาธารณะและการป้องกันอาชญากรรม
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายต่างๆเพื่อการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง นโยบายและแนวทางภายในองค์กร เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งและแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงการรายงานหรือแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจดทะเบียน การขอหรือต่อใบอนุญาต เพื่อการคำนวณและนำส่งภาษี
  • การปกป้องชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่อาจเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • การเปลี่ยนแปลงในกิจการ ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวมกิจการ การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน เราอาจโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว
  นอกจากการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามรายการต่างๆ ข้างต้นนี้ เรายังเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย
  • ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิต เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล(ตามที่ระบุอยู่ในเอกสารที่ราชการออกให้) และเพื่อการจัดการด้านอาหารและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับท่านเพื่อการบริหารจัดการและการอนุมัติวันลา
  • ข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจ้างงาน เพื่อการตรวจสุขภาพก่อนการเริ่มงาน การตรวจสุขภาพประจำปี และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของบุคลากร เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการด้านการประกันภัยและสวัสดิการอื่นๆ เพื่อการบริหารจัดการและการอนุมัติวันลา และเพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคชนิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลเชื้อชาติเพื่อการจัดการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจ้างงานการประเมินคุณสมบัติของท่าน และความเหมาะสมต่อการจ้างงานในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาการจ้างงาน
  • ข้อมูลสหภาพแรงงานเพื่อการตรวจสอบสมาชิกภาพสหภาพแรงงานของท่าน
  • ข้อมูลประวัติอาชญากรรมเพื่อการจัดการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจ้างงานการประเมินคุณสมบัติของท่าน และความเหมาะสมต่อการจ้างงานในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาการจ้างงาน
  • ข้อมูลความพิการเพื่อการจัดการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาการจ้างงานการประเมินคุณสมบัติของท่าน และความเหมาะสมต่อการจ้างงานในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาการจ้างงาน
  • ข้อมูลชีวภาพเพื่อการใช้งานระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่

  3.2 ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  โดยทั่วไป เราใช้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • กรณีมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับเรา หรือเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามที่ท่านร้องขอก่อนจะเข้าทำสัญญากับเรา
  • กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลภายนอก โดยที่ประโยชน์ดังกล่าวไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • กรณีมีความจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
  • กรณีที่เราต้องดำเนินการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • กรณีมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ
  • กรณีมีความจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะดำเนินการตามความสัมพันธ์กับเรา เว้นแต่ในบางกรณีที่เราระบุว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ท่านสามารถให้โดยความสมัครใจของท่าน และในกรณีดังกล่าวเราจะขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  4. ผู้เยาว์คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ
  ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอมจากผู้ปกครองผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลในการเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์คนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถดังนั้นหากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม)
  หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนาหากเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น

  นอกเหนือจากความยินยอมได้เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว


  5. บุคคลที่เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ดังต่อไปนี้
  • บริษัทในเครือของเรา
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเราเพื่อการดำเนินการประกอบธุรกิจร่วมกันในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการให้แก่ลูกค้าของเรา ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือของเราได้ที่เว็บไซต์ www.hondanon.com

  • บริษัทในเครือของฮอนด้า
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่านให้กับบริษัทในเครือของฮอนด้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลอินชัวรันซ์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัทฮอนด้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้
  • บุคคลภายนอก เช่น
  o หน่วยงานจัดอบรม
  o ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  o ผู้ให้บริการภายนอกด้านงานทรัพยากรบุคคล
  o สถาบันการเงิน
  o บริษัทประกันภัย
  o หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือผู้บังคับใช้กฎหมาย
  o บุคคลที่สามอื่นใด ในกรณีที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือต้องปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย
  ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้รับข้อมูล รวมถึง ตัวตน คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และที่อยู่ของผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากเรา ตามข้อมูลการติดต่อเราด้านล่างนี้

  6. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
  เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศโดยเราอาจจะดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวไปโดยได้รับความยินยอมจากท่านหรือในฐานที่เรามีสิทธิเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย (เช่นเพื่อการปฏิบัติตามข้อสัญญา) ทั้งนี้เท่าที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ในกรณีที่เราจำต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศและข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่รับข้อมูลซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยนั้นเราจะดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกโอนไปยังบุคคลอื่นนอกประเทศให้เทียบเท่ากับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองส่วนบุคคลได้กำหนดและมีผลบังคับใช้ณขณะนั้น

  7. การรักษาความปลอดภัย
  เราใช้มาตรการทางองค์กรเทคนิคกายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลายการสูญหายการเข้าถึงการใช้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับความถูกต้องครบถ้วนและสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของเราทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด

  ทั้งนี้เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเรายังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานสิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตการเปิดเผยการล่วงรู้หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนี้เรายังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงเปลี่ยนแปลงลบหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล


  8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นตามความจำเป็นอื่นๆอาทิเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  ในกรณีที่เราไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปเราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบและบันทึกต่างๆของเราและ/หรือจะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้อีกต่อไปในกรณีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความกระบวนการยุติธรรมหรือการดำเนินการทางวินัยเราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่ากระบวนการดังกล่าวจะยุติลงซึ่งรวมถึงช่วงระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้ด้วยจากนั้นเราจึงจะดำเนินการลบหรือเก็บจดหมายเหตุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  9. สิทธิของท่านตามที่กฎหมายกำหนด
  เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับในประเทศไทยแล้วท่านมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายดังกล่าวตามที่ปรากฏในรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลท่านมีสิทธิร้องขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเราและร้องขอให้เปิดเผยการได้มาโดยปราศจากความยินยอมของท่านซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
  • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • สิทธิในการร้องขอให้ลบท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนดเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องหรือต่อสู้ข้อเรียกร้องสิทธิหรือปฏิบัติตามกฎหมาย

  • สิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่นท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้เราในกรณีที่เราได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติท่านอาจจะร้องขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติเราอาจเก็บค่าบริการในการดำเนินการตามสิทธิของท่านในข้อนี้ตามที่กฎหมายอนุญาต
  • สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานแห่งสิทธิที่เกี่ยวกับกรณีของท่านโดยเฉพาะท่านอาจไม่มีสิทธิในการคัดค้านถ้าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา
  • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะต้องขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีนี้ข้อมูลตามคำร้องขอของท่านจะได้รับการระบุว่าถูกระงับการใช้และเราอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ในบางกรณีเท่านั้น
  • สิทธิในการถอนความยินยอมท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมของท่านที่ให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่งและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งให้เราทราบผ่านช่องทางการติดต่อเรา ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายหรือข้อสัญญาที่เป็นประโยชน์กับท่านได้จำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมเช่นว่า
  • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ ในกรณีที่เราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับในประเทศไทย รวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรส
  หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุข้างต้น โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดในหัวข้อ “การติดต่อเรา” ที่ระบุด้านล่างนี้ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆจะไม่สามารถมีผลในทันทีได้เราจะพยายามดำเนินการตามการร้องขอของท่านในทันทีที่สามารถปฏิบัติได้และในกรณีใดก็ตามจะไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม
  อนึ่ง การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง โดยในบางกรณี เราสามารถปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกรณีที่เรามีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีคำสั่งศาล ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอของท่านเราจะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ

   

  10. การติดต่อเรา
  หากท่านมีข้อสงสัยคำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้หรือประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายของท่านในขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับแล้วในประเทศไทยท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  ผู้จำหน่าย บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
  4/10-11 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  อภิชญา ยอดวานิช
  4/10-11 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-5917733-6