Insurance Tips

ประเภทของการประกันภัยรถยนต์
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2553)
      พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 5 เมษายน 2535 กำหนดให้เจ้าของรถ / ผู้ใช้รถ ต้องมีประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้ประสบภัย หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น

จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย
    – 50,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย
    – 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
    – 200 บาท ต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สำหรับการชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนใช้
** ในทั้งนี้จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ (1) (2) และ (3) รวมกันไม่เกิน 204,000 บาท ต่อหนึ่งคน

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ภาคสมัครใจ ประเภท 1
กรมธรรม์ประเภท 1
จะได้รับความคุ้มครองมากที่สุด

 1. ชีวิต/ร่างกาย/ทรัพย์สิน บุคคลภายนอก
 2. ความเสียหายต่อรถผู้เอาประกันจากการชน
รถหาย ไฟไหม้

 3. บุคคลในรถ

ภาคสมัครใจ ประเภท 2
กรมธรรม์ประเภท 2
จะได้รับความคุ้มครอง คือ

1. ชีวิต/ร่างกาย/ ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
2. รถหาย ไฟไหม้ (ตามทุน)
3. บุคคลในรถ

ภาคสมัครใจ ประเภท 3
กรมธรรม์ประเภท 3
จะได้รับความคุ้มครอง คือ

1. ชีวิต/ร่างกาย/ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
เท่านั้น

2. บุคคลในรถ

ภาคสมัครใจ ประเภท 2 บวก
กรมธรรม์ประเภท 5 (2 บวก)
จะได้รับความคุ้มครอง คือ

1. ชีวิต/ร่างกาย/ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
2. ความเสียหายต่อรถ ผู้เอาประกันจากการชนเฉพาะรถชนรถ รถหาย และไฟไหม้
3. บุคคลในรถ

ภาคสมัครใจ ประเภท 3 บวก
กรมธรรม์ประเภท 3 บวก
จะได้รับความคุ้มครอง คือ

1. ชีวิต/ร่างกาย/ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
2. ความเสียหายต่อรถ ผู้เอาประกันจากการชนเฉพาะรถชนรถเท่านั้น
3. บุคคลในรถ