Insurance Tips

  ประเภทของการประกันภัยรถยนต์
  1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2553)
        พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 5 เมษายน 2535 กำหนดให้เจ้าของรถ / ผู้ใช้รถ ต้องมีประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้ประสบภัย หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น

  จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย
      – 50,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย
      – 200,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
      – 200 บาท ต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สำหรับการชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนใช้
  ** ในทั้งนี้จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ (1) (2) และ (3) รวมกันไม่เกิน 204,000 บาท ต่อหนึ่งคน

  2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

  ภาคสมัครใจ ประเภท 1
  กรมธรรม์ประเภท 1
  จะได้รับความคุ้มครองมากที่สุด

   1. ชีวิต/ร่างกาย/ทรัพย์สิน บุคคลภายนอก
   2. ความเสียหายต่อรถผู้เอาประกันจากการชน
  รถหาย ไฟไหม้

   3. บุคคลในรถ

  ภาคสมัครใจ ประเภท 2
  กรมธรรม์ประเภท 2
  จะได้รับความคุ้มครอง คือ

  1. ชีวิต/ร่างกาย/ ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  2. รถหาย ไฟไหม้ (ตามทุน)
  3. บุคคลในรถ

  ภาคสมัครใจ ประเภท 3
  กรมธรรม์ประเภท 3
  จะได้รับความคุ้มครอง คือ

  1. ชีวิต/ร่างกาย/ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  เท่านั้น

  2. บุคคลในรถ

  ภาคสมัครใจ ประเภท 2 บวก
  กรมธรรม์ประเภท 5 (2 บวก)
  จะได้รับความคุ้มครอง คือ

  1. ชีวิต/ร่างกาย/ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  2. ความเสียหายต่อรถ ผู้เอาประกันจากการชนเฉพาะรถชนรถ รถหาย และไฟไหม้
  3. บุคคลในรถ

  ภาคสมัครใจ ประเภท 3 บวก
  กรมธรรม์ประเภท 3 บวก
  จะได้รับความคุ้มครอง คือ

  1. ชีวิต/ร่างกาย/ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  2. ความเสียหายต่อรถ ผู้เอาประกันจากการชนเฉพาะรถชนรถเท่านั้น
  3. บุคคลในรถ