นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และ บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าที่ได้รับแต่งตั้งจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) เรา ในฐานะผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแยกต่างหากจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ฮอนด้าออโตโมบิล”) มีความมุ่งหวังที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) ในการให้บริการแก่ลูกค้ารถยนต์ฮอนด้าอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน

  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าฉบับนี้ (“นโยบาย”) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการติดต่อสื่อสาร และให้บริการของเราในฐานะผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า เมื่อท่านเข้ารับบริการหรือมีนิติสัมพันธ์กับเรา จากการแบ่งปันข้อมูลของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลอินชัวรันซ์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทอื่นในเครือของฮอนด้า และผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้ารายอื่นๆ ทางโซเชียลมีเดีย และทางตามช่องทางต่างๆ ที่เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลของบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยในการประกอบธุรกิจของเรา บุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา (ทั้งบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต หรือ ลูกค้าปัจจุบัน)

  (2) บุคคลผู้มีอำนาจดำเนินการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน บุคลากร ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน รวมถึงผู้ติดต่อ (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล”) ของลูกค้านิติบุคคล

  (3) บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชม www.hondanon.com และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป และบุคคลอื่นใด ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น สมาชิกในครอบครัวของท่าน คู่สมรส ผู้ที่อยู่ในอุปการะของท่าน ผู้รับประโยชน์ ผู้จ่ายเบี้ยประกัน ผู้รับโอน พยาน ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้ร้องเรียน)

  (4) ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

  (5) บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ของเรา

  โปรดศึกษานโยบายฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเท่าที่จำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจของเรา ในบางกรณี หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ เราอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่านได้ ไม่อาจเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีกับท่าน และอาจส่งผลกระทบต่อท่านทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในการดำเนินธุรกิจหรือมีนิติสัมพันธ์กับเรา
  นโยบายฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดยนโยบายฉบับปรับปรุงแก้ไขจะปรากฏในwww.hondanon.com และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป ของเราและจะมีผลใช้บังคับแทนนโยบายก่อนหน้านี้ทั้งหมด หากท่านต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เราขอแนะนำให้ท่านติดตามนโยบายของเราใน www.hondanon.com และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดีหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด

  ในนโยบายฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ หรือตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน

  • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำหรับติดต่อ ซึ่งรวมถึง คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล ชื่อเล่น เพศวันเกิดอายุ สัญชาติ อาชีพ สถานที่ทำงาน ลักษณะงานที่ทำ รายได้ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย รหัสลูกค้า สถานภาพลูกค้าภาพถ่าย บันทึกภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด น้ำหนัก ส่วนสูง และสถานภาพการสมรส

  • ข้อมูลในเอกสารทางราชการออกให้ซึ่งรวมถึง ข้อมูลและ/หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ เอกสารเปลี่ยนแปลงทางราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน

  • ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าของท่าน (“รถยนต์”) ซึ่งรวมถึงหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) หมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขเครื่อง รุ่นรถยนต์ ชื่อเกรด รหัสเกรด รหัสรุ่นรถ ตัวถัง แบบเกียร์ แบบตัวถัง สี เคลือบแก้ว ปีรถยนต์ ขนาดรถยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ วันที่รับรถ น้ำหนักรถ การนำเข้ารถ สมรรถนะ อุบัติเหตุและปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน ประวัติการเข้ารับบริการ และประวัติการซ่อม อุปกรณ์ตกแต่ง

  • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อรถยนต์และใช้บริการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการชำระเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการชำระเงิน (ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ) ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการ ผู้จำหน่ายอื่นที่ท่านใช้บริการ ข้อมูลการสอบถามและข้อร้องเรียน และความเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือข้อสัญญาที่ท่านได้เข้าทำ เช่น ข้อเรียกร้องการรับประกัน การให้บริการหลังการขาย บริการซ่อมและลูกค้าสัมพันธ์ การยกเลิกสัญญาและข้อพิพาท

  • ข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวกับจดหมายข่าวและช่องทางการสื่อสารต่างๆ การเลือกรับหรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสาร คำเชิญให้เข้าร่วมเหตุการณ์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ข้อเสนอสิทธิพิเศษและที่ได้รับ ข้อมูลความสนใจพิเศษและผลประโยชน์ต่างๆ แบบสอบถามและคำตอบ และข้อมูลการจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า (customer segmentation)

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้บริการ ซึ่งรวมถึงประวัติและรายละเอียดข้อมูลการใช้บริการ การสอบถามหรือสำรวจความถึงพอใช้การใช้บริการของท่าน [ข้อมูลการท่องเว็บ (เช่น ความสนใจของท่าน และการปรับตั้งค่า) รายละเอียดด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสาร (เช่น ความพึงพอใจและการตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการทำตลาดจากเรา และความพึงพอใจและการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับเรา) และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลนั้นไว้

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการในการติดต่อสื่อสารด้วยช่องทางที่ท่านต้องการ การติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบกับฮอนด้าออโตโมบิล (ซึ่งรวมถึงบันทึกการติดต่อสื่อสารกับเราด้วย)

  • ข้อมูลอื่นใดจากอุปกรณ์ของท่านและเทคโนโลยีต่างๆ เราและผู้ให้บริการภายนอกของเราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่รวบรวมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจทำการรวบรวมโดยอัตโนมัติซึ่งที่อยู่ไอพี (IP address) ของท่าน หรือข้อมูลเฉพาะ (unique identifier) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อื่น (รวมเรียกว่า “อุปกรณ์”) ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์การเชื่อมต่อสัญญาณ ประเภทของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ คุกกี้ ข้อมูลการใช้และข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ไม่สามารถถูกเชื่อมโยงไปถึงท่านเป็นการเฉพาะได้ แต่ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลนั้นหรือข้อมูลอื่นใดถึงท่านได้ เราจะถือว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายฉบับนี้

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เฉพาะในกรณีที่ท่านลูกค้าเดิมที่ได้ให้ข้อมูลแก่เราไว้แล้ว เช่น ศาลสนาและหมู่โลหิตและเชื้อชาติ (ที่ระบุอยู่ในเอกสารราชการออกให้หรือในกรณีอื่น ๆ)
  เฉพาะในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะทำประกันภัย เราจะเก็บรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อ เก็บ ใช้ และเปิดเผยไปยังบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลอินชัวรันซ์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นนายหน้าประกันภัยให้แก่ท่านรวมถึงฮอนด้าออโตโมบิล และบริษัทในเครือของฮอนด้า บริษัทประกัน ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตามแต่กรณีที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมาย โดยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลเพิ่มเติมในการทำประกันภัย ซึ่งรวมถึงสำเนาสมุดจดทะเบียนรถยนต์สำเนาใบขับขี่ รายงานการตรวจสภาพรถยนต์รูปถ่ายรถยนต์ เลขที่ใบสั่งจองรถยนต์ หมายเลขกรมธรรม์ ใบกำกับภาษีรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง ราคารถ ความมีอยู่ของประกันภัยรถและรายละเอียดรถยนต์ที่ทำประกันภัย ข้อมูลทางการเงิน (เช่น ช่องทางการชำระเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ข้อมูลบัตรเครดิต)ข้อมูลในโฉนด ทรัพย์สินที่จะเอาประกัน บริษัทประกันภัยที่ท่านเลือก ผู้จำหน่ายที่ท่านใช้บริการ แผนการคุ้มครอง การชำระเบี้ยประกัน ค่าเบี้ย ระยะเวลาการเอาประกันภัยหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรองชื่อผู้ใช้รถประจำตำแหน่งของบริษัท (กรณีผู้ใช้รถไม่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัท) สำเนาบัตรพนักงานและเอกสารราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลคู่สมรสและบุตร ทะเบียนสมรส สูติบัตร มรณะบัตร หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก(กรณีจำเป็น) ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ (เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ปัจจุบันหมายเลขโทรศัพท์ และความสัมพันธ์กับผู้เอาประกัน) ชื่อผู้ขับขี่ จำนวนเงินที่เอาประกันภัย และสาเหตุการยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์

  • ข้อมูลการเรียกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ รวมถึง รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ วันเวลาเกิดอุบัติเหตุ รายละเอียดสภาพแวดล้อมที่เกิดอุบัติเหตุ ประมาณค่าเสียหาย สถานที่ที่มีการรายงานอุบัติเหตุ เอกสารในการเคลม หมายเลขเคลม เลขที่รับแจ้งเคลม

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ระบุใบคำขอที่ท่านเอาประกันภัย และ/หรือ check list ข้อมูลสุขภาพ ประวัติ
  อาชญากรรม การใช้สารเสพติด ความพิการ เชื้อชาติ ศาสนาและหมู่โลหิต (ที่ระบุอยู่ในเอกสารที่ราชการออกให้หรือในกรณีอื่น ๆ ตาที่บริษัทประกันอาจร้องขอ)

  ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลประเภทใดๆตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้นไปในทางที่อาจทำให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะได้รับการจัดการอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

  ในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

   

  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้นของบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรสสมาชิกในครอบครัวของท่านข้อมูลของ ผู้รับประโยชน์จากประกันภัย ผู้รับโอน ผู้ขับขี่รถ ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลอื่นใดในการติดต่อกับเราหรือให้บริการของเรา) หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย
  ก. แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

  ข. ได้รับความยินยอมในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ และ

  ค. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้

   

  3.1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

  • เพื่อจัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านตามความสนใจของท่าน เช่น ติดต่อยืนยันและยืนยันการทดลองขับ (Test Drive) แจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ตามแคมเปญและโปรโมชั่น เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์ตามแคมเปญ เพื่อเสนอขายรถยนต์แก่ท่านและติดตามการขายรถยนต์เพื่อออกใบจองทำข้อตกลงการขาย ใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์ สร้างโปรไฟล์ของท่านในระบบให้บริการ เพื่อออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน อำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อและทำประกันรถยนต์ และดำเนินการเพื่อให้บริการตามความต้องการของท่านที่แจ้งแก่เรา

  • เพื่อการบริการหลังการขาย เพื่อแจ้งและติดตามให้ท่านเข้ามาเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปัญหาในกรณีที่มีปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตามการรับประกัน (Warranty) เพื่อแจ้งติดตามให้ท่านนำรถมาเข้าศูนย์บริการตามระยะ ให้บริการแก่ท่านเมื่อท่านนำรถมาเข้าศูนย์ และเพื่อให้บริการอื่นใดตามความต้องการของท่าน

  • เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อติดต่อสื่อสารและให้บริการกับท่าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลรถยนต์และประกันภัยที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอ ตอบข้อสงสัย รับเรื่องร้องเรียน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และดำเนินการกับเรื่องร้องเรียน

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การประเมินและปรับปรุงบริการของเรา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดแบบเฉพาะตัวบุคคล (Personalization) การสำรวจตลาดและการทำการตลาดแบบตรง พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ และการปรับปรุง และจัดการระบบการทำงานและการให้บริการ และดำเนินโครงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของเรา ฮอนด้าออโตโมบิลและบริษัทในเครือ

  • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การยื่นข้อเสนอ การส่งต่อ การสื่อสาร และ/หรือการดำเนินกิจกรรมการตลาด ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โปรโมชั่น กิจกรรมและข้อเสนอพิเศษของเรา ฮอนด้า ออโตโมบิลและบริษัทในเครือฮอนด้า รวมถึงข้อมูลทั่วไปของเรา ฮอนด้าออโตโมบิลและเครือข่ายพันธมิตรของฮอนด้าเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการโฆษณาซึ่งใกล้เคียงกับความสนใจเฉพาะของท่าน

  • การบริหารจัดการภายในองค์กรของเรา เพื่อการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลภายใน การทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี การดำเนินการและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายและใช้บริการของท่าน การประมวลผลและจัดการการชำระเงินและ/หรือธุรกรรมอื่นใดของท่านที่เกี่ยวข้องกับเรา และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และนโยบายของเรา

  • การปฎิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐเพื่อการดำเนินการตามกฎหมาย ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และการขอความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงนโยบายของเราและของฮอนด้าออโตโมบิลและการบังคับใช้ การแสวงหาผลประโยชน์ตามสิทธิและสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ต่อสู้ข้อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย การดำเนินคดี การร้องเรียน การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวน การพิจารณาคดี และการให้ถ้อยคำต่อการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ

  • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายของเรา เพื่อการป้องกันและสอบสวนหาความจริงเกี่ยวกับเหตุฉ้อฉล การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเลยต่อการปฏิบัติตามหน้าที่หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าจะเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของเราหรือไม่ก็ตามการปกป้องลูกค้า พนักงาน และบุคคลอื่นๆ และปกป้องข้อมูล ความลับ และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ของเรา การก่อตั้ง ใช้ ปฏิบัติตาม หรือ ยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายของเรา การป้องกันความปลอดภัยของระบบและสิ่งปลูกสร้างของฮอนด้าออโตโมบิลและบริษัทในเครือรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคชนิดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ของเรา

  • การทำธุรกรรมทางธุรกิจ การขาย การเข้าซื้อ หรือการโอน การเข้ารับโอนกิจการหน่วยธุรกิจ บริษัทหรือส่วนหนึ่งของบริษัท และธุรกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท และการโอนข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือซื้อกิจการ

  • การป้องกันอันตรายเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

  • วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งชอบด้วยกฎหมาย โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่แน่ชัดจากพฤติการณ์ต่างๆ หรือมีการระบุไว้ในเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลให้ประมวลผลข้อมูลนั้น

  เฉพาะในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะทำประกันภัย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • การทำประกันภัย เพื่อเก็บ ใช้ และเปิดเผยให้ บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลอินชัวรันซ์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัดให้บริการในฐานะเป็นนายหน้าประกันภัยรวมถึงฮอนด้าออโตโมบิล และบริษัทในเครือของฮอนด้า บริษัทประกัน ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตามแต่กรณีที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยแก่ท่าน (เช่น เบี้ยประกัน การต่ออายุประกัน การเรียกร้องสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ การนัดหมายตรวจสภาพรถ) และเพื่อทำประกันภัยรถยนต์หรือประกันภัยอื่นๆ ให้กับท่านโดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผยไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อการออกกรมธรรม์ประกันภัย ยืนยันข้อมูลตอนออกกรมธรรม์


  • เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการประกันภัยหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านเข้าทำกับบริษัทประกันภัยผ่านการให้บริการของบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลอินชัวรันซ์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือฮอนด้าออโตโมบิล เช่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในกรณีที่ท่านเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลอินชัวรันซ์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือฮอนด้าออโตโมบิลอาจแจ้งให้เราติดต่อท่านเพื่อแจ้งเตือนให้ท่านเข้ามารับบริการจากเรา และเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน หรืออื่นใดตามที่ท่านร้องขอซึ่งเราจะส่งต่อไปยังบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลอินชัวรันซ์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งให้บริการแก่ท่านในฐานะเป็นนายหน้าประกันภัยหรือฮอนด้าออโตโมบิล


  • การแจ้งเตือนให้ต่อประกันภัย เพื่อติดต่อไปยังท่านในการแจ้งเตือนเมื่อประกันภัยใกล้หมดอายุ


  • การรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานข้อมูล ในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประธุรกิจประกันภัย) เมื่อมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของท่าน

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย

  • การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจกับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ


  • การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อจัดซื้อสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อการยืนยันตัวตนของท่านและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอในการออกใบเสนอราคาหรือเสนอประมูล การเจรจาต่อรอง หรือการทำสัญญากับท่าน และหรือ พันธมิตรทางธุรกิจ


  • การจัดการความสัมพันธ์ เพื่อวางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการความสัมพันธ์ (เชิงสัญญา) กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ทำธุรกรรม สั่งผลิตภัณฑ์และบริการ การชำระเงิน การดำเนินการด้านบัญชี การตรวจสอบ การวางบิลและการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงการสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆ ติดตามท่านในการปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามนโยบายของเรา การจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การประชุม รวมถึงการบันทึกภาพหรือวิดีโอภายในงานดังกล่าว และดำเนินการตามข้อกำหนดภายในหรือข้อกำหนดของบริษัทในเครือ (รวมถึง การสืบสวน การแก้ไขในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เป็นต้น)

  เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลสำหรับผู้จำหน่าย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย

  • ข้อมูลศาสนา: เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคล และเพื่อการจัดการด้านอาหารที่เหมาะสมสำหรับท่าน


  • ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อการเก็บบันทึกเป็นฐานข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคชนิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ของเรา

   

  3.2. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  โดยทั่วไป เราใช้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


  • กรณีมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับเรา หรือเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามที่ท่านร้องขอก่อนจะเข้าทำสัญญากับเรา (เช่น การที่เราให้บริการกับท่าน)


  • กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราฮอนด้าออโตโมบิลบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยที่ประโยชน์ดังกล่าวไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น กรณีที่เรา หรือฮอนด้าออโตโมบิลมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก เพื่อการให้บริการในนามของเราหรือฮอนด้าออโตโมบิล)


  • กรณีมีความจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย


  • กรณีที่เราต้องดำเนินการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

  ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะได้รับการบริการอย่างเต็มรูปแบบจากเรา เว้นแต่ในบางกรณีที่เราระบุว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ท่านสามารถให้โดยความสมัครใจของท่าน และในกรณีดังกล่าวเราจะขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   

   

  ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม)

  หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา หากเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว