ประมวลภาพกิจกรรม ฮอนด้า นนทบุรี กรุ๊ป ได้จัดทำถวาย แผ่นพับ วัดบางพูดนอก โดยมีตัวแทนผู้บริหาร และพนักงานได้นำมาถวายในครั้งนี้
กลุ่ม ฮอนด้านนทบุรี ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ร่วมบูรณะผนังโบสถ์วัดบางพูดนอกแล้ว บริษัทฯได้จัดทำถวายแผ่นพับประวัติของ “วัดบางพูดนอก”   โดยวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงานได้ นำแผนพับจำนวน 10,000 ใบ ถวายแด่พระครูนนทคุณวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบางพูดนอก โดยหวังว่าแผ่นพับนี้จะเป็นสื่อที่   ถ่ายถอดประวัติของของวัดในด้านต่างๆ ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้เป็นความรู้แก่พุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจ