วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี  กระทรวงแรงงาน  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด  ซึ่งเข้าร่วมโครงการ “ STEM WORKFORCE TOWARDS THAILAND 4.0  เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยประจำปี 2560 ”  ซึ่งมีการ Re-skill แรงงานให้ก้าวสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ทำให้พนักงานของกลุ่มฮอนด้านนทบุรีสามารถพัฒนางานได้ด้วยตนเอง ถือเป็น Productive Manpower ที่ก้าวไปอย่างเท่าทันในทุกการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้ในระยะยาว