Job Opportunity

IT Support

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี   สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
    สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ระบบ Window Server 2008 , SQL , Active Directory , Security , LAN , WAN และ Network
  • สามารถทำงานนอกเวลาทำการได้
  • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้าน IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ